»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
08.03.2013 | Beograd

Postajanje majkom

u vreme neoliberalnog kapitalizma

RLS - SEE / Postajanje majkom

[...] Knjiga Postajanje majkom je poziv na radikalnu kritiku režima materinstva koji je na delu, i na konstantan rad na proizvodnji drugačijih odnosa u polju reprodukcije svakodnevnog života [...]

Knjiga Postajanje majkom sadrži umetničke radove, interdisciplinarne studije iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, kao i tekstove koji se bave promišljanjem ličnog i aktivističkog iskustva i rada sledećih autorki i autora:
Cynthia L’Hirondelle, Katja Kobolt, Elżbieta Jabłońska, Madame Tlank, Mira Mattar, Sanja Iveković, Nataša Ilić, Tanja Višić, Sandra Dukić, Anela Hakalović, Jasna Kovo, Dejan Habicht, Fabrika pronađene odeće, Elena Marcevska, Nabudu grupa, Darja Zaviršek, Dušan Maljković, Nina Power, SubRosa, Milica Gudović, Marija Janković, Iva Nenić, Adriana Zaharijević, Agnes Janich, Lenka Zelenović, Škart, Silvija Federici, Ana Vilenica, Claire Fontaine, CRAP! Kolektiv i Marina Vishmidt.

[...] O materinstvu se može govoriti kao o skupu praksi nege i brige o deci, kao o radu koji podrazumeva zaštitu, pažnju, obuku i proizvodnju specifičnih vidova spoznaje, ali i kao o obliku društvene kontrole i načinu regulacije zakonom, državom i kapitalom. Materinstvo je uvek određeno specifičnim istorijskim, kulturalnim, političkim i ekonomskim kontekstom, a dominantni diskursi o materinstvu se kroz različite institucionalne prakse uspostavljaju kao specifični režimi. Režim materinstva podrazumeva oblik društvene kontrole u kome prostor (potencijalno kolektivne) brige postaje mesto ostvarivanja interesa kapitala i nacionalne države. Savremeni režimi materinstva nastaju u uslovima specifičnih promena u društvenim odnosima koje stvara aktuelni oblik kapitalizma – neoliberalizam. Postajanje majkom danas predstavlja ulazak u polje delovanja specifičnih neoliberalnih društvenih normi, ali i mogućnost za radikalnu političku subjektivizaciju. Kada govorimo o postajanju majkom, u stvari govorimo o relacijama koje uspostavljamo spram odnosa koji nas konstituišu. [...]

[...] Namera ove knjige je da pokrene diskusiju o pitanjima materinstva i reproduktivnog rada u lokalnom kontekstu, kako u krugovima feminizma tako i u krugovima levice, kako u polju teorije i političke aktivističke prakse, tako i u polju umetnosti kao mestu proizvodnje politike i znanja, uvođenjem perspektiva koje preispituju etablirane feminističke agende i proširuju postojeće prakse politika emancipacije, uz ukazivanje na potencijalne perspektive prevazilaženja i revolucionarizovanja uslova svakodnevnog života u vreme globalnog neoliberalnog kapitalizma, njegovih paradigmi, politika, tehnika kontrole, uslova rada, migracijskih režima, demokratije. [...]

Knjiga je uvod u razgovor koji će se voditi u okviru okruglog stola 20. i 21. maja 2013. godine u KC Rex, Beograd.

Naslov knjige: Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma
urednica: Ana Vilenica
izdavač: uz)bu))na))), Beograd
mart 2013. godine
broj stranica: 356
prevod sa engleskog jezika: Tanja Marković, Marija Samardžić, Milica Gudović, Ana Vilenica
prevod sa slovenačkog jezika: Maja Solar, Nataša Jančić
lektura i korektura: Marija Samardžić, Ana Vilenica
dizajn i prelom: Demian Bern

štampa: Daniel Print
tiraž: 600
ISBN 978-86-89357-00-4

Knjiga je odštampana zahvaljujući podršci:
Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe
'