»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
22.06.2012 | Neum

Ženski politički aktivizam u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj i Švedskoj

Druga tematska radionica održana u Neumu (BiH) od 22. do 24. juna 2012. godine

RLS - SEE / Ženski politički aktivizam u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj i Švedskoj

NVO „Udružene žene“ Banja Luka su od 22. do 24. juna 2012. godine u Neumu (BiH) organizovale drugu tematsku radionicu pod nazivom „Ženski politički aktivizam u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj i Švedskoj.“ Radionica je dio aktivnosti projekta „Unapređenje učešća žena u vlasti i odlučivanju i rodno senzibilisane javne politike u Bosni i Hercegovini“ koji realizuju NVO „Udružene žene“ Banja Luka u 2012. godini, uz podršku Fondacije Roza Luksemburg Njemačka.

Na tematskoj radionici je aktivno učestvovalo 27 osoba - zastupnice  Parlamenarne skupštine BiH, zastupnice Parlamenta Federacije BiH, poslanice iz Narodne skupštine Republike Srpske, ministrica porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske, ministrica trgovine i turizma Vlade Republike Srpske i v.d. ministrica pravde Vlade Republike Srpske, zastupnice iz kantona, sekretar komisije za ravnopravnost spolova Parlamentarne skupštine BiH kao i predstavnici/ce međunarodnih organizacija.

Radionica je organizovana sa ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi u pravcu unapređenja učešća i uticaja žena u vlasti i odlučivanju, vođenja predizbornih kampanja, promovisanja i zalaganja za ženska ljudska prava i ravnopravnost polova i uvođenja ravnopravnosti polova u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj i Švedskoj.

Uvodni dio tematske radionice se fokusirao na pregled i diskusiju o dosadašnjim aktivnostima usmjerenim na primjenu Programske platforme prioriteta saradnje žena izabranih u zakonodavne organe vlasti: Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Skupštinu Brčko Distrikta BiH, i žena aktivnih u nevladinim organizacijama BiH u periodu 2010-2014, koji je kreiran uz podršku Fondacije Roza Luksemburg Njemačka u 2010. godini, i predstavlja osnov aktivnosti zalaganja za promjene i unapređenje zakona i javnih politika u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava u BiH. Teme koje su bile u fokusu diskusije su uključivale aktivnosti preduzete u cilju izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, te njegove hazmonizacije sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH,  inicijativu koja je upućena prema Vladi Brčko distrikta BiH sa ciljem formiranja mehanizama za ostvarivanje ravnopravnosti polova, prijedlog i nacrt Zakona  o zaštiti od nasilja u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, amandmane upućene na Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske  i Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u Federacije BiH, i dr.

Tokom drugog dana radionice, panelisti/ce su predstavili/le  iskustva iz Njemačke, Švedske i  Bosne i Hercegovine, sa fokusom na rodnu perspektivu, na koji način žene rade da bi komponenta ravnopravnosti polova bila uključena u zakone, ali i da bi se primjenjivala, te osigurao prostor za participaciju žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.  Panelisti/ce na tematskoj radionici su bili Christian Reissmuller, prvi sekretar i rukovodilac pravne službe Njemačke ambasade u BiH,  Sonja Kiesbauer, Parlamentarni klub DIE LINKE, Parlament Njemačke, Boris Kanzleiter, rukovodilac kancelarije za Jugoistočnu Evropu Fondacije Roza Luksemburg Njemačka, Natalija Petrić, vanjska konsultantica NVO „Udružene žene“ Banja Luka, Nina Genneby, predstavnica Fondacije Kvinna till Kvinna Švedska, kancelarija u Sarajevu BiH, i Davorin Semenik, sekretar Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentarne skupštine BiH.

U završnom djelu tematske radionice, učesnice/ci su usvojile/li sljedeće zaključke:

  • Da se prijedlozi o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentarne skupštine BiH podrže i isti upute i ispred grupe;
  • Da predstavnice političkih stranaka zagovaraju kvote unutar stranaka, kao i primjenu člana 20. Zakona o ravnopravnosti spolova u cilju zastupljenosti žena u svim tijelima i na svim mjestima odlučivanja;
  • Da se formira Mreža žena parlamentarki (u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u oba parlamenta BiH) koristeći primjer dobre prakse Savjeta žena Njemačke;
  • Da se nastave aktivnosti na formiranju gender mehanizama u Brčko ditriktu u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova, Gender centrima i NVO-ima i
  • Da se prezentacije sa druge tematske radionice dostave svim učesnicama i učesnicima.

Tekst: Nada GolubovićGALERIJA

RLS - SEE / Ženski politički aktivizam u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj i Švedskoj
RLS - SEE / Ženski politički aktivizam u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj i Švedskoj

* kliknite na fotografiju da je zumirate
< > na tastaturi za levo-desno


'