13.06.2014 | Beograd, Društveni centar "Oktobar", 18h

Stanovanje: pravo a ne roba

RLS - SEE / Stanovanje: pravo a ne roba

Kontekst kolektiv vas poziva na predavanje sa diskusijom:

Stanovanje: pravo a ne roba

Jovana Vuković (Regionalni centar za manjine, Beograd)

Pravo na stanovanje jedno je od osnovnih ljudskih prava. Ono je kodifikovano u konvencijama Ujedinjenih nacija kao jedno od ključnih socijalnih prava, što je nesumnjiva zasluga političkih pritisaka snažnog i organizovanog radničkog pokreta sredinom XX veka. Međutim, ostvarivanje ovog prava je poslednjih decenija u velikoj meri dovedeno u pitanje. Njegovo razgrađivanje započinje već sa propadanjem države blagostanja u Zapadnoj Evropi i kasnije restauracijom kapitalizma u Istočnoj Evropi. Ono se pre svega ogleda u narastajućim neoliberalnim pritiscima da se, umesto kolektivnog prava, pitanje stanovanja postavi kao isključiva mogućnost pojedinaca da svoje potrebe za stanovanjem sami rešavaju na tržištu.

Na predavanju će biti reči o privatizaciji stambenog fonda početkom devedesetih godina prošlog veka koja označava početak ovog procesa u Srbiji, kao i eroziji ovog prava tokom protekle decenije koja kulminira nastajanjem slamova, formiranjem segregiranih naselja, pojavom tržišno orijentisanog sistema socijalnog stanovanja i sve učestalijim prinudnim iseljenjima.

Predavanje se organizuje kao deo javnog programa seminara Stambena politika i njen uticaj na društvo koji se realizuje u okviru projekta Kritička mašina.

***

Jovana Vuković radi u Regionalnom centru za manjine (RCM) koji je nevladina, nepartijska, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu, a koja deluje na teritoriji Zapadnog Balkana. RCM radi na unapređenju i zaštiti manjinskih prava, bori se protiv svih oblika diskriminacije, isključivanja i marginalizovanja manjina i marginalizovanih grupa i promoviše osnaživanje manjina kako bi se obezbedilo njihovo puno učešće u svim oblastima društva.
'