19.03.2014 | Beograd

Poziv na konkurs "Kritička mašina"

Cilj projekta Kritička mašina je da doprinese obezbeđivanju uslova za kontinuiranu reprodukciju i širenje novog jezika kritike

RLS - SEE / Poziv na konkurs "Kritička mašina"

Kontekst kolektiv vas poziva da se prijavite za učešće u seriji seminara koji se realizuju tokom 2014. godine u okviru projekta pod nazivom Kritička mašina.

Čemu Kritička mašina?

Uspostavljanje kapitalističkog sistema je na celom prostoru nekadašnje Jugoslavije dovelo do nestanka, odnosno, privatizovanja infrastrukture koju su radnički pokreti stvarali tokom čitavog XX veka. Time je i levo orijentisana kritička misao u Srbiji izgubila bazu koja bi omogućila njen razvoj, distribuciju i delovanje. U međuvremenu, liberalni i desni narativi u potpunosti hegemonizuju ključna mesta produkcije i distribucije društvene kritike (politička sfera, univerziteti, udruženja, aktivističke grupe, sindikati, mediji). Međutim, u poslednjih nekoliko godina primetan je porast zainteresovanosti za levo orijentisanu teoriju i praksu, kroz lokalnu i regionalnu razmenu znanja između političko-aktivističkih i teorijsko-kritičko-analitičkih inicijativa. Danas možemo da kažemo da određena kritičko-analitička produkcija postoji i cirkuliše i u Srbiji. Međutim, ključno pitanje je kako otvoriti prostor da ovakve kritičke analize zauzmu širi prostor javnog delovanja.

Cilj projekta Kritička mašina je upravo da doprinese obezbeđivanju uslova za kontinuiranu reprodukciju i širenje novog jezika kritike koji bi se bavio analizom društvenih fenomena dostupnoj široj javnosti, na analitički postavljen način, istraživački utemeljen i sa kritičkom oštrinom. Istovremeno, ovi sadržaji moraju biti otvoreni za podsticanje diskusije, promišljanja i učešće u artikulisanju alternativne stvarnosti. Potreba za novim analizama koje bi se konstantno suprotstavljale logici "zdravog razuma" i "društvenog konsenzusa" je, čini se, neophodna.


Kako radi Kritička mašina?

Kritička mašina se realizuje kroz seriju seminara koje će imati istu strukturu i metodologiju rada koja se sastoji od radionica, javnog predavanja i tekstualne produkcije.

I seminar: "Analiza javnog sektora i mogućnosti njegove odbrane od neoliberalnih pritisaka" će se baviti reflektovanjem i artikulisanjem uloge i funkcije javnog sektora, postaviće pitanje njegovog redefinisanja i pokušaće da ponudi argumente za njegovu odbranu od neoliberalnih pritisaka.

II seminar: "Stambena politika i njen uticaj na društvo" će otvoriti pitanja o različitim modelima stambene politike u Srbiji i regionu, pre svega jukstapozicionirajući socijalistički sa današnjim preduzetničkim modelom. Polazeći od klasne perspektive seminar će se baviti problemima i kontradikcijama koji su se otvorili tokom pomenute društvene transformacije.

III seminar "Kritika dominantnih ideoloških narativa" će pokrenuti sledeće pitanje: Na koji način možemo da proizvedemo i upotrebimo kritičku mašinu kako bismo uspostavili negaciju dominantnog medijskog i kulturnog narativa i njegove konformističke logike koja poriče prisutnost protivrečne realnosti u kojoj živimo?


Kako da se uključite u Kritičku mašinu?

Svi oni koji poseduju (minimalno) iskustvo u pisanju, studenti/kinje društvenih, političkih i prirodnih nauka, umetnosti, itd. kao i svi/e drugi/e zainteresovani/e za pomenute teme i zajednički rad su dobrodošli/e da se prijave. Do 10 polaznika/ca će biti pozvano da učestvuje u radu projekta Kritička mašina.

Molimo vas da pošaljete prijavu (u word, odt ili pdf formatu) koja će sadržati:
- narativnu biografiju (do 500 reči) koja će uključiti sfere vaših interesovanja; dosadašnja iskustva u školovanju, studiranju i radu
- motivaciono pismo (do 500 reči) koje će odgovoriti na sledeća pitanja: Zašto ste zainteresovani za ove teme? Da li ste imali nekog prethodnog iskustva u bavljenju ovim temama? Šta očekujete od seminara? Da li mislite da možete da se posvetite učešću u seminarima u kontinuitetu u postavljenom vremenskom periodu?
- kontakt (e-mail adrese i broj mobilnog telefona);

Kandidati se prijavljuju za učešće na sva tri seminara.

Prijavu poslati najkasnije do 27. marta 2014. na sledeći e-mail: kontekst@kontekstgalerija.org

O odlukama ćete biti obavešteni 31. marta 2014.

Širi opis projekta možete naći na:
http://kontekstprostor.files.wordpress.com/2014/03/kritic48dka-mac5a1ina_opis-projekta_konkurs2.pdf

Za sva dodatna pitanja možete pisati na e-mail: kontekst@kontekstgalerija.org

Učestvovanje u projektu je besplatno.

Projekat se realizuje u Društvenom centru “Oktobar” u Beogradu

www.kontekst.rs
http://kontekstprostor.wordpress.com/

Projekat je podržan od strane Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe
'